Adatkezelési tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: a Garden Termék Kft. (6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 2. ép.), mely a gardenfarm.hu honlapot üzemelteti.

Az gardenfarm.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: gardenfarm@gardencsoport.hu

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az gardenfarm.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációval a gardenfarm.hu egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el, mint a garden farm online stratégiai játék és annak elemei, szolgáltatásai.

A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a gardenfarm.hu által a regisztráció során megadott személyes adatait törlését. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A regisztráció során, a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük. A regisztráció során a név, e-mail cím használata esetén, az Ön hozzájárulásával, adatok kerülnek felvételre.

A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a gardenfarm@gardencsoport.hu e-mail címre írva kezdeményezheti. A törlést a gardenfarm.hu 1 munkanapon belül teljesíti.

A regisztráció során felhasználónevet kell megadnia. A megadott becenév személyes adatot, reklámot, sértő vagy obszcén kifejezéseket nem tartalmazhat!

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

A gardenfarm.hu rendszeresen (jellemzően) hetente a hírlevélben értesíti újdonságairól a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A regisztrációval és a szolgáltatás használatával Ön jóváhagyólag beleegyezik, hogy a gardenfarm.hu hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevélre való feliratkozás és így a gardenfarm.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha törölteti adatait a gardenfarm@gardencsoport.hu e-mail címre üzenetet írva. A gardenfarm.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat a gardenfarm.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében a gardenfarm.hu az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. § írja elő.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

A gardenfarm.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltató végzi (Google Analytics). A külső szolgáltató részére a gardenfarm.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az gardenfarm.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófájlok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. A gardenfarm.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét a gardenfarm.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A gardenfarm.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybe vételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát a gardenfarm.hu saját üzemeltetésű szervereken tárolja.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket az gardenfarm.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

 • - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • - változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A gardenfarm.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

 • - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A gardenfarm.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A gardenfarm.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén a gardenfarm.hu – az adatvédelmi tisztviselő javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • - Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • - Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
 • - Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
 • - Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • - Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • - Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
 • - Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bár mikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • - Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Ön továbbá a gardenfarm.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként a gardenfarm.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a gardenfarm.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát a gardenfarm.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

"COOKIE" KEZELÉS

(kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

A gardenfarm.hu cookie-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a gardenfarm.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a gardenfarm.hu cookie-t helyezzen el.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani a gardenfarm.hu által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a gardenfarm.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.